Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Ο φιλόξενος χαρακτήρας και η φιλικότητατων κατοίκων, η διαμονή, η αίσθηση ασφάλειας, η γαστρονομία και η ομορφιά τωντοπίων αποτελούν ταtop-5 κριτήρια ικανοποίησης των τουριστώνστην Νότια Ευρώπη(Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Τουρκία και Κροατία). Και στις 5αυτές κρίσιμες διαστάσεις της τουριστικής εμπειρίας, η Ελλάδα υπερτερεί έναντιτου ανταγωνισμού και προσφέρει πολύ υψηλή ικανοποίηση. Η χώρα μας, ωστόσο,υστερεί σημαντικά έναντι των ανταγωνιστριών χωρών σε άλλα υλικά και άυλαστοιχεία και διαστάσεις της εμπειρίας, όπως είναι η καθαριότητα των επιμέρουςπροορισμών, η πληροφόρηση, η άναρχη πολεοδομία, η ευκολία πρόσβασης στααεροδρόμια (ΜΜΜ), οι οδικές υποδομές και η προσφερόμενη εμπειρία στουςαρχαιολογικούς χώρους.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο: “Αξιολόγηση του brand ‘Ελλάδα’ καισύγκριση με τον ανταγωνισμό στη Νότια Ευρώπη βάσει της εμπειρίας των τουριστών”,που παρουσιάστηκε από τον γενικό διευθυντή του Ινστιτούτου κ. Ηλία Κικίλια και τονεπιστημονικό διευθυντή κ. Άρη Ίκκο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη: Κριτήρια και διαστάσεις τηςτουριστικής εμπειρίας που αποτελούν κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματατηςΕλλάδας – κοινό χαρακτηριστικό ο ανθρώπινος παράγοντας.

  • Η φιλικότητα των κατοίκων και οι πολύθετικέςεπιδόσεις στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών από το ανθρώπινο δυναμικό  στα  καταλύματα, στακαταστήματα εστίασης, στα μουσεία, στις δημόσιες μεταφορές, αλλά και η αίσθησηασφάλειας και η καλή σχέση ποιότητας - τιμής είναι οι βασικοί άυλοι παράγοντεςπου καθιστούν τη χώρα μας εξαιρετικά ανταγωνιστική ως τουριστικό προορισμό.
  • Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης σχετικά με τη διαμονήκαιτηνποιότητα του φαγητού, επίσης, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στηδιαμόρφωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στουςτουρίστες που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη γαστρονομία (foodies), η Ελλάδα προσφέρειάκρως ανταγωνιστικές εμπειρίες τόσο σε επίπεδο ποικιλίας και επιλογής φαγητούόσο και στους περισσότερους άλλους παράγοντες που ενδιαφέρουν τη  συγκεκριμένη κατηγορίαεπισκεπτών, όπως είναι η ψυχαγωγία, η μετακίνηση, η αίσθηση ασφάλειας κ.ά.
  • Εξαιρετική είναι επίσης και η εμπειρία στιςπαραλίες, με εξαίρεση την καθαριότητα όπου η χώρα μας υστερεί σημαντικά έναντιτου ανταγωνισμού. Σε επίπεδο μέσων μαζικής μεταφοράς, η Ελλάδα βρίσκεταισεαποδεκτά επίπεδα, λίγο υψηλότερα από τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα ως προς τιςτιμές.

Τα στοιχεία στα οποία η Ελλάδα μειονεκτεί συνδέονται κυρίως με τηλειτουργία προορισμών (καθαριότητα, πληροφόρηση, άναρχη πολεοδομία, ποικιλίαδραστηριοτήτων).

  • Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά έναντι των ανταγωνιστριώνχωρών σε ζητήματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, την άναρχη πολεοδομία καιτην ευκολία περιήγησης, τις οδικές υποδομές και τη σηματοδότηση στουςτουριστικούς προορισμούς.
  • Όσον αφορά στους πολιτιστικούς πόρους, η Ελλάδαβαθμολογείται θετικά στο κλασικό προϊόν (ιστορικά μνημεία, αξιοθέατα, κ.λπ.),ωστόσο καταγράφεται η αναγκαιότητα για ανάπτυξη μιας ευρύτερης ποικιλομορφίας(σε επίπεδο προϊόντος, όχι πόρων) - π.χ. Βυζαντινός, νεότερος και σύγχρονοςελληνικός πολιτισμός - αλλά και αναβάθμιση της  παρουσίασης των πολιτιστικών πόρων μεπερισσότερο ενδιαφέροντες τρόπους για τον επισκέπτη (story telling) πέρα από τη βασικήτεκμηρίωση που προσφέρεται. Αρνητική είναι και η εικόνα για άλλους παράγοντεςπου είναι εξίσου σημαντικοί για τους τουρίστες με ενδιαφέρον στον πολιτισμό,όπως είναι η κατάσταση και η καθαριότητα εντός και εκτός των αρχαιολογικώνχώρων, η εικόνα των πόλεων, αλλά και το φάσμα αγοραστικών επιλογών (shopping), οι επιλογές γιαψυχαγωγικές δραστηριότητες κ.λπ.
  • Αντίστοιχα, φαίνεται ότι η χώρα μειονεκτείσημαντικά στην παροχή επαρκούς πληροφόρησης τόσο μέσω των κέντρων πληροφόρησης(info-centers) όσο και της ποιότηταςτων διαθέσιμων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (mobile apps).
  • Οι περιορισμένες επιλογές και η χαμηλή σχέσηποιότητας - τιμής ως προς το shopping καταγράφεται επίσης ως παράγοντας που χρήζει βελτίωσης, ειδικά στους city break προορισμούς.
  • Τέλος, παρά την υψηλή βαθμολογία της χώρας ως προςτην ικανοποίηση των επισκεπτών και τη σχέση ποιότητας – τιμής, η Ελλάδαμειονεκτεί έναντι των ανταγωνιστριών χωρών ως προς τη διάθεση των επισκεπτών ναεπαναλάβουν το ταξίδι τους. Η πρόθεση των τουριστών να επανέλθουν στη χώρα μας,μπορεί να ενισχυθεί με την παροχή περισσότερων συνδυαστικών και καινοτόμωνεμπειριών, ισχυροποιώντας τα υπάρχοντα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πουπροαναφέρθηκαν.

Πηγή: TravelDaily News

Posted 
April 6, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.