Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Ο Αναπληρωτής Γενικός Ελεγκτής Nick Stavropoulos υπέβαλε εκθέσεις ελέγχου σχετικά με:  • την φροντίδα υγείας • το περιβάλλον • τον τουρισμό και  • την Εκπαίδευση

Το γραφείο του γενικού ελεγκτή του Οντάριο δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του την Τετάρτη και παρακάτω αναγράφονται μερικά από τα κυριότερα σημεία:
Μία στις πέντε επείγουσες επισκέψεις αφορούσε ασθενείς που πήγαιναν στα επείγοντα περιστατικά για μη επείγοντα ζητήματα επειδή δεν είχαν οικογενειακό γιατρό ή πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες.
Μεταξύ 2018-19 και 2022-23, τα βόρεια νοσοκομεία αύξησαν τη χρήση νοσηλευτών από υπηρεσίες στελέχωσης κατά 25 φορές -- οι υπηρεσίες χρεώνουν τρεις φορές το ποσοστό μιας ωριαίας νοσοκόμας -- σε σύγκριση με αύξηση περίπου 2 1/2 φορές για τα νοσοκομεία στην υπόλοιπη επαρχία.
Μεταξύ Ιουλίου 2022 και Ιουνίου 2023, υπήρξαν περισσότερα από 200 απρογραμμάτιστα προσωρινά κλεισίματα τμημάτων επειγόντων περιστατικών που αφορούσαν 23 νοσοκομεία, κυρίως σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές και κυρίως λόγω ελλείψεων νοσηλευτών και γιατρών.
Οι ελλείψεις νοσηλευτών και γιατρών οδήγησαν στο κλείσιμο των μαιευτικών υπηρεσιών σε 10 νοσοκομεία στο βορρά μεταξύ Ιουλίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023. Τέσσερα ήταν ακόμη κλειστά από τον Σεπτέμβριο, με τρία από αυτά να κλείσουν για περισσότερο από ένα χρόνο.
Οι ασθενείς στα επείγοντα περιμένουν κατά μέσο όρο δύο ώρες για να αξιολογηθούν από γιατρό, αυξάνοντας κατά 30 λεπτά τα τελευταία 10 χρόνια και περιμένουν περισσότερες από 24 ώρες εάν χρειάζονται κρεβάτι εσωτερικού ασθενή.
Η κυβέρνηση έλαβε αποφάσεις σχετικά με τη μετακίνηση του Ontario Science Centre στο Ontario Place  με προκαταρκτικές και ελλιπείς πληροφορίες κόστους και ανεπαρκή στοιχεία από βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Η κυβέρνηση έκανε «σημαντικές» αλλαγές στις πολιτικές για την ενέργεια, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη στέγαση χωρίς επαρκή περιβαλλοντική διαβούλευση.
Οι διεθνείς φοιτητές αντιπροσωπεύουν το 18% των συνολικών εγγραφών του Πανεπιστημίου του York, αλλά σχεδόν το ήμισυ των εσόδων του. «Η εξάρτηση από ξένους φοιτητές για έσοδα από δίδακτρα εκθέτει το πανεπιστήμιο σε οικονομικούς κινδύνους εάν η εγγραφή μειωθεί λόγω παραγόντων όπως αλλαγές στις σχέσεις με άλλες χώρες ή περιορισμοί στα ταξίδια για λόγους υγείας», ανέφερε η έκθεση του ελεγκτή.
Το 2022, οι οδηγοί που έλαβαν δύο ή περισσότερες αναστολές το προηγούμενο έτος είχαν ποσοστό θανατηφόρων συγκρούσεων έξι φορές υψηλότερο από τον γενικό πληθυσμό οδηγών.
Το Οντάριο κατάργησε ορισμένους ελιγμούς από τις εξετάσεις οδηγού, όπως η παράλληλη στάθμευση και οι στροφές τριών σημείων, για να μειώσει τις καθυστερήσεις που προκαλούνταν από τον COVID-19, αλλά το μειωμένο τεστ παραμένει σε ισχύ πολύ μετά την εκκαθάριση των καθυστερήσεων.
Μόνο το 35% των συνολικών αδρανών υλικών και λατομείων -- όπου συγκεντρώνεται άμμος, χαλίκι, πέτρες και βράχοι που απαιτούνται για την κατασκευή -- που εξέτασε το γραφείο ελεγκτών είχαν επιθεωρηθεί από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Δασών τα τελευταία πέντε χρόνια. «Παρά τα υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης, οι επιθεωρητές σπάνια παρέπεμψαν υποθέσεις για επιβολή», αναφέρει η έκθεση.
Το Metro Toronto Convention Center και το Ottawa Convention Center έχασαν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν 19 εκδηλώσεις από το 2018 που θα μπορούσαν να έχουν οικονομικές επιπτώσεις περίπου 52 εκατομμυρίων δολαρίων στις περιοχές, επειδή είχαν θέσει την τιμή προσφοράς τους πολύ υψηλή.
Το Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν εγκρίνει πάντα έγκαιρα την τουριστική υποστήριξη για φεστιβάλ τέχνης, φαγητού και μουσικής, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται.
Το Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού έδωσε τουλάχιστον 1,1 εκατομμύρια δολάρια σε υποστήριξη για τον COVID-19 σε αποδέκτες στον τουριστικό κλάδο που δεν ήταν επιλέξιμοι.
Το Συμβούλιο Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας του Ταμείου Αποζημίωσης Ταξιδιωτικών Βιομηχανιών του Οντάριο κοστίζει 1 εκατομμύριο δολάρια για τη διαχείριση και έδωσε 350.000 δολάρια κατά μέσο όρο κάθε χρόνο ως αποζημίωση στους καταναλωτές τα τελευταία 10 χρόνια.
Το 30%  των εγγεγραμμένων ταξιδιωτικών πρακτορείων και χονδρεμπόρων της επαρχίας δεν έχουν επιθεωρηθεί από το Συμβούλιο Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας του Οντάριο τα τελευταία 10 χρόνια και ορισμένα δεν έχουν επιθεωρηθεί για περισσότερα από 20 χρόνια.

Posted 
December 8, 2023
 in 
Ομογένεια ΚΑΝΑΔΑΣ
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.