Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

«ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΙΠΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» - ΚΥΡΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ - (Κατά Ιωάννην, κεφ. 7:37-52, 8:12

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

Η Πεντηκοστή ήτανμία από τις τρεις μεγάλες ετήσιες γιορτέςτων Ιουδαίων. Ήτανγιορτή ευχαριστίαςγια το θερισμό τωνπρωτογενημάτων ήαπαρχών. Επίσηςήταν γιορτή για τηνανάμνηση της παράδοσης του νόμουπάνω στο Σινά. Διότιπιστευόταν, ότι η παράδοση του νόμουέγινε την πεντηκοστήημέρα απ’ την έξοδοτων Εβραίων απ’ τηνΑίγυπτο.Όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Ιώσηπος, σύγχρονος των Αποστόλων, την Πεντηκοστή πλήθη Ιουδαίων συνέρρεαν σταΙεροσόλυμα, για να προσκυνήσουν.Τη μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής έγινε ηεπιφοίτηση του Αγίου Πνευματος. Όπωςο Υιός και Λόγος του ζωντανού Θεού, τοδεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ήλθεαπό τον ουρανό στον κόσμο ως άνθρωπος, έτσι και το Άγιο Πνεύμα το τρίτο πρόσωπο (person) της Αγίας Τριάδος ήλθε απότον ουρανό στον κόσμο με τη μορφή πυρίνων γλωσσών. Η Ιουδαϊκή Πεντηκοστήείχε σχέση με το φυσικό θερισμό και ήταντύπος της Χριστιανικής Πεντηκοστής, ηοποία έχει σχέση με τον πνευματικό θερισμό. Όταν έβαζαν δρεπάνι για το θερισμόκαι τη συγκομιδή των καρπών, τότε και τοΆγιο Πνεύμα σαν ακονημένο δρεπάνι ήλθενα θερίσει τους πνευματικούς αγρούς, γιανα συγκομισθούν και να συναχθούν οιπνευματικοί καρποί, οι εκλεκτοί άνθρωποι,στη θεία αποθήκη, που λέγεται βασιλείαουρανών ή Εκκλησία Χριστού. Η ΙουδαϊκήΠεντηκοστή είχε σχέση με την παράδοσητου Μωσαϊκού νόμου. Η Χριστιανική Πεντηκοστή έχει σχέση με τη βεβαίωση καιεγκαθίδρυση του Ευαγγελίου.Το Άγιο Πνεύμα ήλθε στον κόσμο την επίσημη ημέρα της Πεντηκοστής. Το Πάσχαβρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα πολλοί άνθρωποι και είδαν τη σταύρωση του Ιησού.Έπρεπε λοιπόν να είναι πάλι μεγάλη γιορτή, για να βρίσκονται πάλι στα Ιεροσόλυμα πολλοί άνθρωποι για να ιδούν και τηνέκχυση του Αγίου Πνεύματος. Είδαν τηνεξουθένωση του Ιησού; Έπρεπε να ιδούνκαι τη δικαίωση και τη δόξα του. Η αποστολή και η έλευση του Αγίου Πνεύματοςδικαίωσε και δόξασε τον Ιησού. Ο Χριστόςείχε πει για τον Παράκλητο: “Εκείνος εμέδοξάσει (Ιωαν. 16:14). Και ο Απόστολοςέγραψε: “Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι” (Α’ Τιμ. 3:16). Το “ενσαρκί”, το σωματικό περίβλημα, έκανετους πολλούς να σκανδαλίζονται και ναμη πιστεύουν, ότι μέσα από το περίβλημαήταν ο Θεός. Ο σκανδαλισμός μάλιστα καιη απιστία οδήγησαν το Χριστό στη σταύρωση ως βλάσφημο. Αλλά το Πνεύμα μετην έλευσή του και τα θαύματά του, συμφώνως προς τις υποσχέσεις του Χριστού,δικαίωσε το Χριστό. Απέδειξε ότι ο Χριστός δεν ήταν απατεώνας, αλλ’ αληθινόςΘεός δεν ήταν βλάσφημος άνθρωπος,αλλά σαρκωμένος Θεός.Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος τηνημέρα της Πεντηκοστής μας διδάσκει ναχρησιμοποιούμε τις μεγάλες γιορτές, καισυγκεντρώσεις των ανθρώπων σαν μεγάλες ευκαιρίες, για να μιλάμε για τα μεγαλεία του Θεού. Να μιλάνε όχι μόνον οιιεροκήρυκες, αλλά κάθε πιστός. Διότι κάθεπιστός μπορεί ν’ ανοίξει το στόμα του,εάν έχει μυαλό και σύνεση, και να πει λίγααπλά και ζεστά λόγια πίστεως στους συνανθρώπους του. Οι γιορτές δημιουργούνσε πολλούς μια καλή διάθεση για το λόγοτου Θεού.Το φυσικό πνεύμα, έρχεται απ’ τα διάφορα σημεία του ορίζοντος, απ’ την ανατολή, απ’ τον βορρά κ.λ.π. Το Άγιο Πνεύμαήλθε ‘εκ του ουρανού”. Όπως ο Χριστόςείναι “ανατολή εξ ύψους”(Λουκ. 1:78), έτσι και τοΆγιο Πνεύμα. Ο Χριστόςείχε πει στους μαθητέςτου, καθήστε στην Ιερουσαλήμ, έως ότου ενδυθήτε “δύναμιν εξ ύψους”(Λουκ. 24:49). Ανήλθε οΧριστός στον ουρανό καικατήλθε απ’ εκεί το Πνεύμα το Άγιον. Τα μέγισταπρόσωπα και οι μέγιστεςδυνάμεις είναι στον ουρανό, στον υπερφυσικόχώρο, κι απ’ εκεί έρχονται στη γή, η οποία είναιπτωχή σε πρόσωπα καιδυνάμεις, και πλουτίζεται με την εισβολή σ’αυτή του υπερφυσικού στοιχείου. Γι ’ αυτόο απόστολος φωνάζει: “Τα άνω φρονείτε,μη τα επί της γης!” (Κολ. 3:2).Το Πνεύμα το Άγιον ήλθε την ημέρα τηςΠεντηκοστής “άφνω”, λέγει ο Λουκάς. Ξαφνικά, δηλαδή. “Εξαίφνης” ήλθε στο ναό τουο Μεσσίας, σύμφωνα με την προφητεία(Μαλ. 3:1), “άφνω” ήλθε και το Πνεύμα, διότι το αιφνίδιο διαγείρει την προσοχή, καταπλήττει και συγκλονίζει την ψυχή.Όπως επίσης ο Χριστός ήλθε με τρόπο αισθητό, έτσι και το Πνεύμα. Ο Θεός-Λόγος“εμφανώς” ήλθε κατά τον προφήτη (Ψαλμ.μθ’ 3). Και ο Θεός-Πνεύμα αισθητώς ήλθε.Ο Χριστός ήλθε με σάρκα, το Πνεύμα ήλθεμε βοή σφοδρού ανέμου και με μορφή πυρός, για να καταπλήξει την ακοή και τηνόραση των ακροατών και θεατών, και ναμη μπορούν ν’ αρνηθούν την παρουσίατου Αγίου Πνεύματος.Το Άγιο Πνεύμα ήλθε σαν σφοδρός άνεμος, που έσεισε την Ιερουσαλήμ, όχι μόνογια να γίνει αισθητή η παρουσία του, αλλάγια συμβολικούς λόγους. Άλλοτε ο Θεόςεμφανίστηκε στον Ηλία όχι με το σφοδρόάνεμο, όχι με το σεισμό, όχι με το πυρ,αλλά με τη λεπτή αύρα (Γ Βασ. 19:11-12).Διότι τότε ήθελε να διδάξει την πραότητα,ενώ τώρα θέλει να δείξει τη δύναμη και τηνορμή στο καλό. Άλλοτε χρειάζεται πραότης, και άλλοτε ορμή και ζωηρότης. Το ΆγιοΠνεύμα εισέβαλε στον κόσμο σαν ορμητικός άνεμος, για να δείξει, πως ήλθε ναξερριζώσει δένδρα και δάση αμαρτίας, ναξεθεμελιώσει καθεστώτα ανομίας, να διαλύσει το κακό, να το λιχνίσει σαν το άχυρο.Το Άγιο Πνεύμα ήλθε με μορφή πυρός γιανα δείξει, ότι είναι Θεός. “Και γαρ ο Θεόςημών πυρ καταναλίσκον” (Εβρ. 12:29,Δευτ. 4:24). Πυρ έφλεγε τη βάτο κατά τηνεμφάνιση του Θεού στο Μωϋσή, αλλά δεντην έκαιε. Πυρ έφλεγε το Σινά κατά τηνάλλη εμφάνιση του Θεού για την παράδοση του νόμου, αλλά δεν έκαιε το όρος.Πυρ και τώρα εμφανίζεται στο υπερώο τηςΙερουσαλήμ σαν σημείο της παρουσίαςτης θεότητος. Δεν ήταν φυσικό πυρ, και γι’αυτό δεν έκαιε τα υλικά πράγματα. Ήτανπνευματικό πυρ που καίει την κακία καιτην αμαρτία. Όπως το φυσικό πυρ καίει τασκουπίδια και καθαρίζει τον τόπο, έτσι καιτο πυρ του Αγίου Πνεύματος καίει τα αμαρτήματα και καθαρίζει τις ψυχές. Με το πυρτου Αγίου Πνεύματος βαπτίσθηκαν οι 120ψυχές στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και καθαρίστηκαν και φωτίστηκαν και θερμάνθηκαν και ζήλωσαν. Το Άγιον Πνεύμα φωτίζειτις διάνοιες των πιστών ανθρώπων καιθερμαίνει τις καρδιές. “Ζέσις πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου” (ακολουθία ΘείαςΛειτουργίας). Πύρινος στύλος οδηγούσε τηνύκτα τους Εβραίους στην έρημο. Το πυρτου Αγίου Πνεύματος οδηγεί και μας μέσαστη νύκτα της ζωής. “Το Πνεύμα της αληθείας”, είπε ο Χριστός, “οδηγήσει υμάς ειςπάσαν την αλήθειαν” (Ιωαν. 16:13).Ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτο είναι, ότι το ΆγιοΠνεύμα δεν παρουσιάστηκε απλώς με τημορφή πυρός, αλλά με τη μορφή πυρίνωνγλωσσών. Όσοι άνθρωποι ήσαν μέσα στουπερώο, τόσες πύρινες γλώσσες εμφανίστηκαν και ήλθαν και κάθησαν ανά μίαγλώσσα στην κεφαλή καθενός. Το Άγιο«ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΙΠΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» - ΚΥΡΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ - (Κατά Ιωάννην, κεφ. 7:37-52, 8:12Πνεύμα ήλθε να λαλήσει την αλήθεια, ναυπομνήσει όσα είπε ο Χριστός, να διδάξειτον κόσμο, διά μέσου των αποστόλων καιόλων των πιστών. Σε όλους εκεί κάθησανοι γλώσσες, και στην Υπεραγία Θεοτόκο,όχι μόνο στους Δώδεκα. Όλοι παίρνομεΠνεύμα Άγιο, όσοι βαπτιζόμαστε, ανατρεφόμαστε με πίστη και μετέχομε σταμυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τηςΕκκλησίας του Χριστού, μέσα στην οποία,το Άγιον Πνεύμα μένει μονίμως και κάνειθαύματα. Και όλοι εμείς πρέπει να είμαστεγλώσσες του Αγίου Πνεύματος, γλώσσεςπύρινες, και να διακηρύττουμε διαπρυσίως, με θέρμη και φλόγα, τις αλήθειες τηςΟρθοδόξου Πίστεως μας, τα μεγαλείατου Κυρίου μας. Όλοι να είμαστε μικροίαπόστολοι.

Posted 
June 15, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.