Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

«ΑΠΟΘΩΜΕΘΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ» ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Προς Ρωμαίους, κεφ. 13:11 - 14:4

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

ΓΕΝΝΑΤΑΙ το ερώτημα. Ποια είναι αυτά τα έργα του σκότους, τα οποία μας καλεί ο απόστολος Παύλος να αποθέσομεν; Εις την απάντηση του ερωτήματος αυτού μας διευκολύνουν τα λόγια του Κυρίου: «αυτή είναι η καταδίκη των απίστων, ότι δηλαδή το φως, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ήλθεν εις τον κόσμον, αλλά οι άνθρωποι ηγάπησαν και έδωσαν μάλλον την καρδιά τους εις το σκοτάδι και όχι εις το φως. Και τούτο διότι τα έργα των ήσαν πονηρά. Διότι κάθε ένας που αμετανοήτως πράττει έργα κακά και διεστραμμένα, αντιπαθεί και αποστρέφεται το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη φανερωθούν τα φαύλα έργα του» (Ιωάν. 3: 19-20).

***

Κάθε λοιπόν φαυλότης και αμαρτία γενικότερα, κάθε τι που πράττει ο αμετανόητος άνθρωπος και που αποτελεί αντίθεση προς την αλήθεια του ευαγγελίου είναι έργο του σκότους.

Περί των έργων αυτών ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, όταν συνιστά σε αληθινούς οπαδούς του Κυρίου λέγων. «νεκρώσατε τα μέλη του παλαιού ανθρώπου, που ζητούν γηΐνας αμαρτωλάς απολαύσεις και ηδονάς. Νεκρώσατε και διώξτε από τον εαυτό σας την πορνείαν, την σαρκικήν ακαθαρσίαν, κάθε αμαρτωλό πάθος, κάθε κακήν επιθυμίαν, που μολύνει τον άνθρωπο και τον ωθεί προς την κακήν πράξη, και την πλεονεξίαν, η οποία είναι ειδωλολατρεία που θεοποιεί και λατρεύει το χρήμα. Δια τα αμαρτήματα αυτά έρχεται και ξεσπάει η οργή του Θεού εναντίον των τέκνων της παρακοής εναντίον αυτών που επιμένουν αμετανόητοι εις την κακίαν των... Τώρα όμως πετάξτε και σεις από πάνω σας όλα αυτά, ακόμη δε και την οργήν, τον θυμόν, την κακότητα και πονηρίαν, την υβρεολογίαν και την αισχρολογίαν από το στόμα σας» (Κολ. 3:5, 6 και 8).

Βαθυστόχαστες, όπως πάντοτε, οι σπουδαίες αυτές έννοιες που χαρακτηρίζουν τα έργα του σκότους. Δεν είπε απορρίψατε, αλλά νεκρώσατε όπως γράφει ο ιερός Θεοφύλακτος. Διότι ο νεκρός δεν αισθάνεται καμμία σαρκική επιθυμία, κανένα πειρασμό της αμαρτωλής ζωής. Τα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες, που αποτελούν τον παλαιόν άνθρωπο. Πολύ περισσότερα γράφει επί του ζητήματος αυτού ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του (στ΄13, 15, 16). Με την λέξη «πάθος» κάθε αμαρτία γενικότερα εφανέρωσε. Και δεν εννοεί ο Απ. Παύλος μόνο τις σαρκικές εκτροπές, για τις οποίες κάνει λόγο στην προς Ρωμαίους επιστολή (α΄26) προς (Α΄Θεσσαλ. 4:5) και αλλού και τις οποίες χαρακτηρίζει πάθη ατιμίας, που εξευτελίζουν τον άνθρωπο και τον καθιστούν ανέντιμον, αλλά και κάθε αμαρτία. Ειδικότερα την πλεονεξία χαρακτηρίζει ως «ειδωλολατρείαν». Και τούτο, διότι ο πλεονέκτης έχει θεοποιήσει τον χρυσόν και τον άργυρον. Τα κτήματα και τα πολυτελή διαμερίσματα και όσα άλλα συνιστούν την κοσμική ζωή.

Ως έργα του σκότους χαρακτηρίζει ο Απ. Παύλος την βλασφημία κατά του Θεού, τας ύβρεις εναντίον του Ευαγγελίου και του λυτρωτικού έργου του ενανθρωπήσαντος Θεού, όπως επίσης τας ύβρεις και τις συκοφαντίες εναντίον των ευσεβών Χριστιανών και μάλιστα των εργατών του Ευαγγελίου. την «αισχρολογίαν», τους ασέμνους δηλαδή και ρυπαρούς λόγους, οι οποίοι εξευτελίζουν τον άνθρωπον και οι οποίοι προσβάλλουν τη δημοσίαν αιδώ (=ντροπή). Και είναι φυσικό να στιγματίζει ο Απ. Παύλος τους ασέμνους και ρυπαρούς λόγους, διότι αυτοί μαρτυρούν ακαθαρσία καρδίας, δεδομένου, καθώς είπε ο Κύριος «εκ του περισσεύματος της καρδίας η γλώσσα λαλεί».

Με τη λέξη «πάσαν κακίαν» ο Απ. Παύλος εννοεί την διαφθορά της καρδίας και της συνειδήσεως, την διαστροφή του λογικού και της διανοίας, ώστε να καταντά ο άνθρωπος επικίνδυνος στην οικογένεια, στην κοινωνία και στο Έθνος γενικότερα, αν μάλιστα συμβεί να κατέχει ένας τέτοιος άνθρωπος θέσεις και αξιώματα στην Πολιτεία.

Πρέπει και κάτι άλλο να προσθέσουμε ως έργο του σκότους. Και αυτό είναι το ψεύδος και η ψευδολογία. Σατανική επινόηση χαρακτηρίζει ο Κύριος το ψεύδος. Ως πατέρα του ψεύδους και επινοητή της ψευδολογίας ονομάζει τον διάβολο και τους ακολουθούντας αυτόν. «Υμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ», είπε προς τους Φαρισαίους και γενικότερα προς τους Ιουδαίους τους συγκεντρωμένους στην αυλή του ναού (Ιωάν. 8:44).

Και ο Απ. Παύλος με το ίδιο πνεύμα γράφει προς τους Κολοσσαείς «μη ψεύδεσθε εις αλλήλους» (Κολοσ. 3:9).

Το ψέμα αποτελεί ασέβεια προς τον πανταχού παρόντα Θεό της αλήθειας  ο Οποίος τιμωρεί για τους αμετανοήτους παραδειγματικά, όπως ετιμώρησε τον Ανανία και την σύζυγό του Σαπφείρα (Πραξ. 5:1-11). Το ψέμα αποτελεί επί πλέον και ασέβεια προς την κοινωνία και προς τους ανθρώπους, με τους οποίους, συναλλασόμεθα και συναναστρεφόμεθα.

Posted 
March 12, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.