Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Σε συνέντευξη Τύπου του πρώηνΥπουργού Εξωτερικών κ. Κατρούγκαλου, στη Βουλή, παρουσιάστηκε αναλυτικά  ηπρόταση νόμου για την ψήφο των εκτός Ελλάδος Ελλήνων Ψηφοφόρων,  που είχεσυνταχθεί από την  ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε στο ΥΠΕΣ επί ΥπουργίαςΑ. Χαρίτση, και η οποία κινείται στις ίδιες πολιτικές αποδοχές  στιςοποίες στηρίχθηκε και η πρόταση αναθεώρησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τουΣΥΡΙΖΑ. Στην τελευταία είχε προταθεί η συμπερίληψη στο άρθρο 54 του ισχύοντοςΣυντάγματος προσθήκης νέας, τέταρτης παραγράφου, «προς την κατεύθυνση τηςδυνατότητας ορισμού από ενιαίο ψηφοδέλτιο έως πέντε (5) βουλευτών απόδημουΕλληνισμού», κατά το μοντέλο Γαλλίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας.

Όπως είπε ο κ. Κατρούγκαλος,κοινό στοιχείο της πρότασης αναθεώρησης και της πρότασης νόμου αποτελεί ηαναγνώριση της ανάγκης συγκεκριμένης, «κλειστής» κοινοβουλευτικής εκπροσώπησηςτων Ελλήνων του εξωτερικού, χωρίς να ενσωματώνεται δηλαδή το αποτέλεσμα τηςσχετικής ψηφοφορίας στον γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων του εκλογικούσώματος εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Αυτή είναι η λύση που προκρίνει τοΣυμβούλιο της Βενετίας, το αρμόδιο για τους θεσμούς δηλαδή όργανο τουΣυμβουλίου της Ευρώπης και ακολουθείται και από κράτη που έχουν, όπως το δικόμας, μεγάλο αριθμό ομογενών. Στη συνέντευξη υπογραμμίστηκε ότι είναιπαραπλανητικά όσα διαρρέονται από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι δηλαδή το όλοθέμα αφορά μόνο 300.000 Έλληνες του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στουςεκλογικούς καταλόγους. Παρόμοια στοιχεία δεν υπάρχουν. Άλλωστε, όλοι όσοι έχουνελληνική ιθαγένεια έχουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον δε ο Κώδικας ΕλληνικήςΙθαγένειας διαχρονικά καθιερώνει το «δίκαιο του αίματος» (jussanguinis), βάσειτου οποίου αναγνωρίζεται η ελληνική ιθαγένεια σε οποιονδήποτε μπορεί νααποδείξει, σε απεριόριστο γενεαλογικό βάθος, την καταγωγή του από Έλληνα ήΕλληνίδα πολίτη, δυνητικά οι Έλληνες εκλογείς εξωτερικού μπορεί να ανέρχονταισε εκατομμύρια.

Επειδή δε οι πολίτες πουβρίσκονται στο εξωτερικό ούτε την ίδια πληροφόρηση έχουν, ούτε συμμετέχουν μετον ίδιο τρόπο στον κοινό δημόσιο χώρο με όσους βρίσκονται εντός επικράτειας,είναι πολιτικά αναγκαίο η ψήφος τους να σταθμίζεται με διαφορετικό τρόπο απόότι η ψήφος των τελευταίων. Αυτή είναι άλλωστε και η διεθνής εμπειρία. Υπάρχουνκράτη, όπως η Ιρλανδία, που αποκλείουν εντελώς την ψήφο των ομογενών τους καιάλλα, όπως η Γερμανία ή η Αγγλία που αποκλείουν όσους λείπουν πάνω από μερικάχρόνια στο εξωτερικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιθέτως θέλει να κατοχυρώσει, όπως είναι και ησυνταγματική επιταγή, την δυνατότητα όλων των Ελλήνων του εξωτερικού νασυμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Είναι το μόνο κόμμα, στα σαράντα χρόνιαπου εκκρεμεί η προαναφερθείσα συνταγματική επιταγή, που και εξειδίκευσε στηναναθεώρηση την αρχική πρόβλεψη, και φρόντισε να καταρτιστεί συγκεκριμένηπρόταση νόμου.

Στην πρόταση αναθεώρησης είχευιοθετηθεί το μοντέλο Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, για εκλογή σε κάθε μεγάληγεωγραφική περιφέρεια του εξωτερικού βουλευτή που θα  εκπροσωπεί όσουςδιαμένουν σε αυτή, π.χ. ένας βουλευτής θα εκπροσωπούσε στην Ελληνική Βουλή τουςΈλληνες στην Αμερική, μέσω εκλογής με ενιαίο και όχι κομματικό ψηφοδέλτιο. Στηντροποποιημένη πρόταση που θα καταθέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην διαδικασία της αναθεώρησης για την εξειδίκευση του περιεχομένου τηςδιάταξης  της νέας παραγράφου 4 του άρθρου 54 θα διατηρηθεί η δυνατότητααυτή ως συνταγματικά ανεκτή επιλογή, σε συνδυασμό με την  εναλλακτική περίεκλογής σε ενιαία λίστα εξωτερικού, που περιλαμβάνει η πρόταση νόμου πουκατατέθηκε σήμερα.

Περαιτέρω, ρητά θα προβλέπεται ημη συμπερίληψη στο οριστικό εκλογικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της επικράτειαςτης ψηφοφορίας δυνάμει της τελευταίας αυτής εναλλακτικής. Αυτό θα γίνει καθαράγια λόγους ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι, όπως ορθά υποστήριξε η πλειοψηφίατης Επιτροπής, και χωρίς συνταγματική τροποποίηση η αρχή της ισότητας της ψήφουδεν κωλύει την δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης, ως προς τη συμπερίληψηστο εκλογικό αποτέλεσμα, των εκλογέων εσωτερικού και εξωτερικού, εν όψει τωνουσιωδώς διαφορετικών κατηγοριών, από πλευράς πραγματικού, στις οποίες ανήκουν.

Ειδικότερα, η πρόταση νόμου πουκατατέθηκε προβλέπει ότι, στις γενικές βουλευτικές εκλογές, οι εκτόςΕπικρατείας εκλογείς δεν θα επιλέγουν τους εκπροσώπους τους μόνον από τηνγεωγραφική περιφέρεια στην οποία διαμένουν, αλλά θα επιλέγουν μεταξύ του νέουθεσμού των ψηφοδελτίων επικρατείας «εξωτερικού» των κομμάτων. Και περαιτέρω,προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκής «χώρος» για την κατά το δυνατόν ισότιμηεκπροσώπηση των εκτός Ελλάδας εκλογέων, αυξάνεται ο αριθμός των βουλευτώνΕπικρατείας στο ανώτατο επιτρεπτό από το Σύνταγμα όριο, ήτοι σε δεκαπέντε (15).Προβλέπεται δε τη στη συνέχεια η διαφοροποίηση του αριθμού των εδρών που θακατανέμονται βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού,ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού,με κατώτατο όριο τις τρεις (3) έδρες και ανώτατο τις δώδεκα (12). Εάν ο αριθμόςόσων ψηφίσουν είναι μέχρι 180.000 ψήφοι θα εκλέγονται 3 βουλευτές. Για κάθε60.000 βουλευτές πέρα από τον αριθμό αυτό θα εκλέγεται ένας ακόμη, που θααφαιρείται από τον αντίστοιχο αριθμό βουλευτών Επικρατείας «εσωτερικού», οιοποίες, κατά τα λοιπά, θα κατανέμονται με βάση το γενικό αποτέλεσμα τηςΕπικράτειας.

(από την επίσημη ιστοσελίδα τουκόμματος, syriza.gr)

Posted 
September 27, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.