Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE


Κυριακή 31 Μαρτίου: Της Σταυροπροσκυνήσεως

«Κρατωμεν της ομολογίας»

Αποστολική περικοπή (Εβραίους 4:14 -5:6)

Κράτησε γερά την πίστη

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ένα πολύτιμο διαμάντι το κρατάει γερά μέσα στο χέρι του και το φυλάει να μη του το κλέψουν. Αλλά τίποτε δεν υπάρχει που να είναι πιο πολύτιμο από την ορθή πίστη. Δι-ότι απ’ αυτήν εξαρτάται η σωτηρία της ψυχής μας. Η αληθινή και ορθή πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας, που εί-ναι ο Μέγας Αρχιέρεας, λυτρωτής και μεσίτης μας στο θρόνο της χάριτος, εί-ναι ανεκτίμητος θησαυρός.Έχομε Αρχιερέα Μέγα που διέσχισε τους ουρανούς, μας λέει ο Απόστο-λος Παύλος στην σημερινή αποστο-λική περικοπή. Είναι ο Ιησούς ο Υιός του Θεού, που κάθησε με το ένδοξο αναστημένο σώμα Του «εκ δεξιών του Θεού Πατέρα».Όμως πριν φύγει για τους ουρανούς μας άφησε θησαυρό πολύτιμο. Κι ο θησαυρός αυτός είναι η πίστη, η ομο-λογία της πίστεως. Όχι καμμιά αφηρη-μένη πίστη, αλλά συγκεκριμένη πίστη στον αληθινό Τριαδικό Θεό. Στον Θεό Παντοκράτορα, τον ποιητή ουρανού και γης. Στον Υιό του Θεού τον μονογε-νή, που είναι Θεός αληθινός και με τη θυσία Του, την ανάστασή Του, την ανά-ληψή Του και την διδασκαλία του μας ελύτρωσε και εθέωσε την ανθρώπινη φύση. Και στο Πνεύμα το Άγιο, που εί-ναι Θεός το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ελάλησε με το στόμα των Προφητών.Αυτή την πίστη, που μας άφησε ο Κύ-ριός μας, την παρέλαβαν οι Άγιοι Από-στολοι. Αυτή την πίστη την επήραν από τους Αποστόλους οι Άγιοι Πατέρες της εκκλησίας μας και μας την παρέ-δωσαν. Αυτή η πίστη περικλείει όλα τα ορθά δόγματα. Γι’ αυτή την πίστη έχυσαν εκατομμύρια μάρτυρες το αίμα τους.Αυτή την πίστη τη κράτησαν και την εφύλαξαν «ως κόρην οφθαλμού», οι μεγάλοι Πατέρες της Ορθοδοξίας. Γι’ αυτή την ορθή πίστη ο Άγιος Γρηγόρι-ος ο Θεολόγος πάλεψε σκληρά με τους αιρετικούς της εποχής του χωρίς να υποχωρήσει ούτε ένα χιλιοστό.«Κρατώμεν της ομολογίας»Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος απλώς κρατάμε την πίστη. Αλλά κρατάμε την ομολογία. Διότι η πίστη δεν είναι μονά-χα κάτι το εσωτερικό της ψυχής μας. Είναι και εξωτερική έκφραση. Είναι και ομολογία.Δεν φτάνει να πιστεύεις μέσα σου και μέσα στο δωμάτιό σου να προσεύχε-σαι. Χρειάζεται με θάρρος να ομολο-γείς την πίστη σου αυτή στο περιβάλ-λον σου.Ομολογία πίστεως δώσαμε με τον ανάδοχό μας, όταν πήραμε το Άγιο Βάπτισμα. Ομολογία πίστεως δίνουμε επίσης κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, λέγοντας το «Πιστεύω». Τι είναι το «Πιστεύω»; Είναι το σύμβολο της πίστεως. Ομολογούμε σ’ αυτό την πίστη μας στα τρία πρόσωπα της Αγί-ας Τριάδος. «Στην μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία». Ομολογού-με «εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών» και ότι «προσδοκούμε ανάστασιν νε-κρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος».Πιστεύομε λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όχι στον υλισμό, όχι στον χιλιασμό, όχι στον προτεσταντισμό και τις διάφορες άλλες αιρέσεις, όχι στον μασονισμό, όχι στον μαρξισμό,αλλά στην Ορθοδοξία. Και είναι μεγάλη ανά-γκη να κρατήσουμε γερά την ορθόδοξη πίστη μας. Διότι υπάρχει μεγάλος κίν-δυνος στις πονηρές ημέρες που ζούμε, να χάσουμε το μεγάλο αυτό θησαυρό.Διότι σήμερα βρισκόμαστε μέσα σε μια τέτοια σύγχυση ιδεών, που είναι πολύ πιο μεγάλη απ’ την σύγχυση των γλωσσών.Η σύγχυση δεν είναι μονάχα στις λέ-ξεις. Το κακό δυστυχώς είναι πιο βαθύ. Ένας σεισμός τρομερός συγκλονίζει όλο το οικοδόμημα των αξιών. Διότι οι νέες αιρετικές ιδέες της «νέας εποχής» εξαπατούν με διάφορες υποσχέσεις. Γκρεμίζουν ό,τι γερό και υπόσχονται να χτίσουν τάχα κάτι πιο καινούριο, πιο συγχρονισμένο. Και έτσι αποπροσα-νατολίζουν τους ανθρώπους από την ορθόδοξη πίστη μας.Στην αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιω-άννης γράφει: «Αυτά λέγει ο απολύτως άγιος, ο απολύτως αληθινός Κύριος, που έχει την μεσσιανική εξουσία και βασιλεία... Έρχομαι γρήγορα. Κράτα καλά και σταθερά τον θησαυρό της αλήθειας και της πίστεως που έχει, για να μη πάρει κανείς το στεφάνι της νίκης σου» (γ ́7, 11).Ας κρατήσουμε κι εμείς γερά την ορθό-δοξη πίστη και την αλήθεια του Ευαγ-γελίου για να λάβουμε το αμαράντινο στεφάνι απ’ τα χέρια του Κυρίου Ιησού.

Posted 
March 29, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.